Verkiezingsprogramma 2022

Democraten.Nu Almelo: dé lokale partij in Almelo.

Almelo zit in ons DNA! 

Ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Daarom kiezen wij voor een dynamisch programma. Zo kunnen we ons snel aanpassen en ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Ambitieus en realistisch, vasthoudend en flexibel, niet zeuren, maar doen. Zo zijn wij, Democraten.Nu Almelo.

Wonen

 • Stop Zonnepark Leemslagen, start woonwijk Leemslagen. Gemeente Almelo wil aan de rand van de stad, bij Windmolenbroek, Zonnepark Leemslagen: een zonnepark van 22 hectare. Wij willen daar een nieuwe én duurzame woonwijk, met zonnepanelen op alle huizendaken. De behoefte aan nieuwe woningen is groter dan aan zonneparken. Zonnepanelen horen op daken, niet in ons landschap. Waterwijk Leemslagen: wonen & werken aan het water, betaalbare woningen voor jong & oud. Voor deze ontwikkeling mag er gebouwd worden in het buitengebied.
 • Investeren in startersleningen, zodat Almelose starters op de huizenmarkt een huis kunnen kopen en voor onze stad blijven behouden.
 • Er moeten dus meer koopwoningen gebouwd worden en de voorraad sociale huurwoningen moet worden verminderd.
 • Huisvesting lokaties arbeidsmigranten mogen door de gemeente niet worden uitgebreid.
 • Statushouders mogen geen voorrang krijgen op een toewijzing van een sociale huurwoning.
 • Almelo voldoet uitstekend aan de eis inzake de asielzoekers-opvang. Meer opvang is niet noodzakelijk, buurtgemeenten zijn eerst aan zet.
 • Bij toewijzing van een sociale huurwoning mag en moet de gemeente mensen weigeren die eerder overlast hebben veroorzaakt.
 • Oude kantoorpanden ombouwen naar appartementen, waaronder het RMD-gebouw.
 • Beschikbare terreinen en braakliggende kavels van de gemeente, waar mogelijk, ontwikkelen voor woningbouw. Waar nodig, met semi-overheid en marktpartijen.
 • Meer openbaar groen realiseren in de gemeente Almelo, hiervoor mogen parkeerplaatsen komen te vervallen.
 • Glasvezelnetwerk openstellen voor meerdere aanbieders, zodat er meer concurrentie ontstaat tussen aanbieders. Meer concurrentie komt ten goede van de Almelose inwoners, dit in tegenstelling tot de huidige monopoliepositie van Caiway.

Energie & Milieu

 • Géén ruimte voor landschap vervuilende zonneparken en windmolens. Zonnepanelen horen op daken, niet in ons landschap.
 • Zonnepanelen op álle bedrijfsdaken in XL Businesspark.
 • Stimuleren van Almelose particulieren om energiemaatregelen te nemen.
 • Aandacht voor energie-armoede. De energieprijzen zijn fors gestegen, waardoor steeds meer huishoudens een bijna onbetaalbare energierekening hebben.
 • Alle woningen van het gas is niet realiseerbaar, voor vele inwoners is deze kostenpost onbetaalbaar.
 • Afschaffen oranje bak. Wij gaan voor machinale nascheiding, dat is bewezen effectiever én efficiënter.
 • Afschaffen blauwe bak. Kerken en verenigingen, net als voorheen, het oude papier laten ophalen.
 • Het verwerken van het gemeentelijke afval moet aan de markt overgelaten worden en hierdoor kunnen de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Twence verkocht worden.
 • Het realiseren van een megastal in Aadorp is een feit. Hierover is reeds een politiek besluit genomen.
 • Cameratoezicht op afvalpleinen behouden en, indien gewenst, uitbreiden.
 • Gemeente mag, indien nodig, regels hanteren voor boerenbedrijven, die strenger zijn dan de landelijke regels.

Leefbaarheid & Veiligheid

 • Actieve inzet van politie op straat zowel in de binnenstad als in wijken, ter voorkoming van overlast en ter vergroting van de veiligheid.
 • Méér cameratoezicht op uitgaansmomenten én in risicovolle gebieden.
 • Van Rechteren Limpurgsingel meer integreren in de groene omgeving door deze opnieuw in te richten, veilige oversteekplaatsen (o.a. ter hoogte van de wijk Kollenveld) te realiseren, en de eenheid van de Gravenallee herstellen door een gelijkvloerse oversteekplaats te creëren.
 • Inzetten op duurzaam openbaar vervoer in de regio Twente.
 • Een groene leefomgeving door in te zetten op behoud van bomen in binnenstad en wijken, ruimte voor recreëren, stimuleren van gescheiden inzamelen, geen zwerfafval, tijdig ledigen van containers en adoptie van afvalbakken voor hondenpoep in wijken die behoefte hebben aan deze voorziening.
 • Geen strengere regels toepassen voor het kappen van bomen.
 • Om het veiligheidsgevoel van de inwoners van Almelo te verhogen, zullen er meer BOA’s (ordehandhavers) aangesteld moeten worden.
 • Bij overlastgevende jongeren zal er strenger door de gemeente moeten worden opgetreden, zonder dat er meer middelen beschikbaar gesteld worden voor jongeren activiteiten.
 • Bij drugsoverlast zal de gemeente meer moeten investeren in een hardere aanpak. Aanpak boven preventie.
 • Autoverkeer moet zijn doorgang ook vinden in onze gemeente, dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in het wegennet (kwalitatief) en dat expliceert dat er niet meer geld naar het fietsverkeersnet moet.
 • Om de veiligheid in de woonwijken te verbeteren, zal de maximale snelheid in de bebouwde kom overal naar 30 km/u moeten worden ingevoerd.

Zorg, ouderen & welzijn

 • Nieuwe woningen voor ouderen en deze combineren met zorg. Almelose ouderen hebben weinig keuze op de huizenmarkt. Dat is niet alleen funest voor Almelose ouderen, maar óók voor de doorstroming op de huizenmarkt.
 • Doorbreken landelijke tendens van de steeds bureaucratischer wordende zorg: minder administratieve lasten om datgene te krijgen waarom het draait: goede zorg! Wij dagen experts die werkzaam zijn in de Almelose zorgsector uit om met ons dit doel te verwezenlijken.
 • Jongeren en ouderen samen vereenzaming laten tegengaan, door structurele maatregelen te nemen en deze te combineren met nieuwe, inclusieve woonvormen.
 • Om vereenzaming en isolement te helpen voorkomen moet het verzorgingshuis (bejaardentehuis) in ere worden hersteld. We weten inmiddels dat de participatiewet en de eigen broek ophouden niet altijd het beoogde effect heeft. Mensen moeten zelf kunnen kiezen hoe en waar zij willen wonen.
 • Ondersteuning van initiatieven en activiteiten die ouderen in en betrokken bij de samenleving houden.
 • Buurthuizen mogen financieel niet afhankelijk zijn van de Gemeente Almelo
 • De Gemeente Almelo moet goede afspraken maken met zorgaanbieders, dit om fraude te voorkomen. De gemeente mag geen eigen zorgorganisatie oprichten dit is geen taak van de overheid.

Almelose binnenstad

 • Vrij parkeren in de binnenstad. Dit zal een positief effect hebben op de Almelose binnenstad en haar ondernemers. Alleen 2 uur gratis parkeren zal hier geen verbetering in brengen.
 • Stimuleren van wonen in leegstaande panden in de binnenstad, met oog voor goede afstemming en in harmonie met andere functies.
 • Ruimte voor nieuwe initiatieven in bestaande winkelpanden.
 • De tijdelijke uitbreiding van terrassen – vanwege corona – moet permanent worden.
 • Onderscheidend centrum ten opzichte van andere binnensteden door met deelgebieden te werken die een eigen karakter en organische eenheid hebben, zoals bijvoorbeeld het gebied: Oranjestraat, Doelenstraat, Kerkplein en ’t Kolkje.
 • De zichtbaarheid van cultureel erfgoed, waaronder rijks- en gemeentelijke monumenten, vergroten.

Onderwijs & Educatie

 • Terugkeer van schoolzwemmen in het basisonderwijs.
 • Almelo is koploper op het gebied van praktijkgericht onderwijs. Daar zijn wij trots op, want vakmensen hebben we nu en in de toekomst hard nodig. De gemeente versterkt, ondersteunt- en faciliteert deze ontwikkeling.
 • Scholen en ouders ondersteunen bij het uitbannen van fysiek én digitaal pesten.
 • Meer vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, handenarbeid en muziek voor de Almelose klassen.
 • Onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om jongeren in het arbeidscircuit te brengen door het opstellen van een Convenant Jongeren Baangarantie!
 • Taalachterstand en laaggeletterdheid vragen om permanente actie.

Werkgelegenheid & Regio Twente

 • Werken moet meer lonen dan niet werken. De bijstandsuitkering is bedoeld voor als men niet kan werken. Uitgangspunt is dat daar een tegenprestatie voor moet worden geleverd, tenzij dat niet mogelijk is.
 • Wij willen jongeren uit gezinnen met een uitkering een toekomst en verbeterde kansen bieden op de arbeidsmarkt. Door in te zetten op snuffelstages bij één van onze geweldige Almelose bedrijven bieden wij deze jongeren een nieuw perspectief en worden de kansen op economische zelfstandigheid vergroot.
 • Inzetten op regionale samenwerking, waarbij de nadruk ligt op het creëren en vergroten van lokale werkgelegenheid, deze samenwerking mag niet uitmonden in oeverloze langdurige besluitvorming.
 • Om ook de komst van toerisme te bevorderen moet de gemeente Almelo het Almelo-Nordhornkanaal bevaarbaar maken.
 • Versterken van de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid door extra faciliteiten te bieden, zoals een goede infrastructuur, aantrekkelijke uitstraling bedrijventerreinen en het tegengaan van verloedering.
 • Assertieve aanpak om nieuwe bedrijven aan Almelo te binden, hiervoor is het een must om het tweede XL-Businesspark te realiseren in Almelo.
 • Openbaar vervoer en fietsroute naar XL Businesspark verbeteren.
 • Samen met het onderwijs en bedrijfsleven inzetten op een ‘Masterplan Werk’, met de nadruk op ontwikkelingen van beroepen voor de toekomst.
 • Inzetten, c.q. actief lobbyen voor de vestiging van (nieuwe) overheidsdiensten en het behoud van bestaande overheidsdiensten, zoals op het gebied van belastingen, detentie en rechtspraak.

Sportief Almelo

 • Investeren in Cruyff Courts/trapvelden in diverse wijken.
 • Sporten moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn, daarom moeten wij de fondsen beter zichtbaar maken, zoals Sjors Sportief.
 • Heracles Almelo ondersteunen bij hun maatschappelijke initiatieven in onze stad.
 • Ondersteuning van lokale amateurverenigingen bij het uitoefenen van hun sport.
 • Op orde brengen van de voorzieningen die nodig zijn voor de breedtesport.
 • Verdere professionalisering van IISPA.
 • Het Sportbedrijf Almelo en KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo) blijven de scholen ondersteunen en faciliteren.

Kunstzinnig & cultureel Almelo

 • De bibliotheek blijven we actief ondersteunen als ontmoetingsplaats van cultuur en debat.
 • We streven ernaar om de kwaliteit van de openbare ruimte op een hoger plan te brengen. Door hogere eisen te stellen aan de architectonische uitstraling van nieuw- en verbouwprojecten en de toevoeging van ruimtelijke elementen. Daarnaast dienen er meer sfeer verhogende beeldende kunst en (kleine)groenparkjes te komen.
 • Geen bezuinigingen op bestaande cultuurvoorzieningen, zoals het Theaterhotel. Cultuur draagt bij aan een beter sociaal milieu.
 • Gemeente Almelo heeft een goed budget voor kunst en cultuur opgenomen in haar begroting. Meer budget is niet nodig en hiervoor mogen de lokale belastingen niet omhoog.

Financiën & Organisatie

 • Financiële huishouding gemeente moet op orde blijven. Opstellen investeringsagenda met partners, duidelijke keuzes maken in wat doen we wel en wat doen we niet.
 • Slagkracht van de gemeente Almelo vergroten door gemeentelijke herindeling te stimuleren bij de Provincie Overijssel om uiteindelijk te fuseren met Wierden
 • Een efficiënt en effectief werkende gemeentelijke organisatie, waarbij wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, werknemers kansen worden geboden om zich te ontwikkelen en om te scholen, actief beleid wordt gevoerd om jongeren te werven.
 • OZB niet verhogen om lokale voorzieningen in stand te houden.
 • Knelpunten in de gemeentelijke organisatie oplossen en voorkomen.
 • Vermindering structurele- en incidentele inhuur extern personeel.
 • Voor de dorpskernen, Bornerbroek en Aadorp, méér aandacht voor hun identiteit. Daarbij diezelfde dorpskernen meer betrekken bij de gemeente Almelo, want óók zij zijn onderdeel van de gemeente Almelo.