Verkiezingsprogramma

Inspireren door te investeren! For those about to join us, we salute you! Dit zijn de programmapunten van Democraten.Nu

Ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Daarom kiezen wij voor een dynamisch programma. Zo kunnen we snel aanpassen en ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Ambitieus en realistisch, vasthoudend en flexibel, niet zeuren, maar doen. Dat zijn wij, Democraten.Nu

Financiën

 • Een kleinere efficiënt werkende gemeentelijke organisatie, waarbij wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, werknemers kansen bieden om zich te ontwikkelen en om te scholen, actief beleid om jongeren te werven.
 • Financiële huishouding gemeente op orde brengen. Geen kaasschaafmethode, opstellen investeringsagenda met partners, duidelijke keuzes maken in wat doen we wel en wat doen we niet.
 • Knelpunten in de gemeentelijke organisatie oplossen.
 • Vermindering structurele- en incidentele inhuur extern personeel.
 • Herbestemmen van gronden zonder zicht op bebouwing, inbreidingsplannen (waaronder de bekende braakliggende locaties) van marktpartijen en semi-overheden ondersteunen.

Almelose binnenstad

 • Stimuleren van (meer) wonen in de binnenstad met oog voor goede afstemming en in harmonie met andere functies.
 • Ruimte voor initiatiefnemers om initiatieven te ontplooien, wegnemen bureaucratische belemmeringen, stimuleren van shop-in-shop in bestaande winkelpanden en pop-up initiatieven.
 • Onderscheidend centrum ten opzichte van andere binnensteden door met deelgebieden te werken die een eigen karakter en organische eenheid hebben, zoals bijvoorbeeld het gebied: Oranjestraat, Doelenstraat, Kerkplein en ’t Kolkje.
 • Initiatieven moeten bijdragen aan de gewenste beeldkwaliteit van de Almelose binnenstad en geen afbreuk doen aan bestaand cultureel erfgoed.
 • De zichtbaarheid van cultureel erfgoed, waaronder rijks- en gemeentelijke monumenten, vergroten.
 • Gratis parkeren in de binnenstad.

Sportief Almelo

 • Inzetten op een volwaardig zwembad/-paradijs voor zowel zwemsport als recreatiesport. Hier is een rol weggelegd voor het Sportbedrijf.
 • Terugkeer van (gratis) schoolzwemmen in het basisonderwijs.
 • Sportdeelname moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. In dat verband wordt aandacht gevraagd voor betere promotie van de fondsen.
 • Heracles Almelo ondersteunen bij hun maatschappelijke initiatieven in onze stad.
 • Ondersteuning van lokale amateurverenigingen bij het uitoefenen van hun sport.
  Op orde brengen van de voorzieningen die nodig zijn voor de breedtesport.
 • Verdere professionalisering van het Sportbedrijf.

Werkgelegenheid en regionale samenwerking

 • Inzetten op regionale samenwerking, waarbij de nadruk ligt op het creëren- en vergroten van lokale werkgelegenheid.
 • Versterken van de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid door extra faciliteiten te bieden, zoals een goede infrastructuur, aantrekkelijke uitstraling bedrijventerreinen en het tegengaan van verloedering.
 • Intensivering acquisitie van nieuwe bedrijven die de Almelose werkgelegenheid vergroten en geen afbreuk doen aan de bestaande werkgelegenheid.
 • We willen een pilot “Perspectief Op Werk” starten. Project kenmerken: fysieke- en persoonlijke geschiktheid, onderwijsclassificatie (vmbo, mbo), arbeidscontract gelijk aan projectduur, perspectief op vast contract (komt men goed door het project heen dan kan het contract worden omgezet in een definitief contract voor onbepaalde tijd). Voor het project worden convenanten gesloten met (grote) werkgevers in de sectoren: zorg, defensie, politie, onderwijs, infrastructuur, et cetera.
 • Samen met het onderwijs en bedrijfsleven inzetten op een Masterplan werk met de nadruk op ontwikkelingen als robotisering en digitalisering.
 • Inzetten, c.q. actief lobbyen voor de vestiging van (nieuwe) overheidsdiensten en het behoud van bestaande overheidsdiensten, zoals op het gebied van belastingen, detentie en rechtspraak.

Onderwijs en educatie

 • Onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om jongeren in het arbeidscircuit te brengen door het opstellen van een Convenant Jongeren aan de Bak! Samenwerking waardoor er goede aansluitingsmogelijkheden en baangaranties voor jongeren ontstaan.
 • Almelo is koploper praktijkgericht onderwijs. Daar zijn wij trots op want vakmensen hebben we nu en in de toekomst hard nodig. De gemeente versterkt, ondersteunt- en faciliteert deze ontwikkeling.
 • Vroegtijdige schoolverlaters en spijbelaars pakken we hard aan door afspraken te maken met de ouders, scholen en verzuim-inspectie.
 • Taalachterstand en laaggeletterdheid vraagt om permanente actie. Wij willen een goed leefklimaat voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs waar geen ruimte is voor pesten en aandacht is voor gezond eten en leven.
 • Bewegingsonderwijs (voorheen gymnastiekles)en schoolzwemmen komen terug in het basisonderwijs.
 • Het Sportbedrijf Almelo en KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo) blijven de scholen ondersteunen en faciliteren.

Kunstzinnig en cultureel Almelo

 • De bibliotheek blijven we actief ondersteunen als ontmoetingsplaats van cultuur en debat.
 • We streven ernaar om de kwaliteit van de openbare ruimte op een hoger plan te brengen. Door hogere eisen te stellen aan de architectonische uitstraling van nieuw- en verbouwprojecten en de toevoeging van ruimtelijke elementen. Daarnaast dienen er meer sfeerverhogende beeldende kunst en (kleine)groenparkjes te komen.
 • Ruimte maken voor bewezen initiatieven op cultureel gebied zoals poppodium Paco Plumtrek.
 • Geen bezuinigingen op bestaande cultuurvoorzieningen zoals het Theaterhotel, Hof88 en Naxt de komende vier jaar.
 • Ondersteunen van nieuwe cultuurfestiviteiten die een bijdrage leveren aan de stad (zoals het StadsLab)

Zorg, ouderen en welzijn

 • Doorbreken landelijke tendens om zorg steeds bureaucratischer te maken, minder administratieve lasten om datgene te krijgen waarom het draait: goede zorg! Wij dagen experts die werkzaam zijn in de Almelose zorgsector uit om met ons dit doel te verwezenlijken.
 • Om vereenzaming en isolement te helpen voorkomen moet het verzorgingshuis (bejaardentehuis) in ere worden hersteld. We weten inmiddels dat participatiewet en de eigen broek ophouden niet altijd het beoogde effect heeft. Mensen moeten kunnen zelf kunnen kiezen hoe en waar zij willen wonen.
 • Ondersteuning van initiatieven en activiteiten die ouderen in en betrokken bij de samenleving houden.
 • Werk moet (beter)lonen dan niet werken. De bijstandsuitkering is bedoeld voor als men niet kan werken. In principe dient daar een tegenprestatie voor te worden geleverd, tenzij dat onmogelijk is.

Leefbaarheid en leefomgeving in Almelo

 • Van Rechteren Limpurgsingel meer integreren in de groene omgeving door deze opnieuw in te richten, veilige oversteekplaatsen (o.a. ter hoogte van de wijk Kollenveld) te realiseren, de snelheid te verlagen naar 50 km/uur en de eenheid van de Gravenallee herstellen door een gelijkvloerse oversteekplaats te creëren.
 • Actieve inzet van politie op straat zowel in de binnenstad als in wijken ter voorkoming van overlast en ter vergroting van de veiligheid, cameratoezicht op uitgaansmomenten in risicovolle gebieden.
 • Net als Amsterdam is Almelo in 2050 gasloos. Hiertoe sluiten we een Convenant “Fossielvrij bouwen” met woningcorporaties, bouwbedrijven en overige relevante partijen. Innovatie jagen wij aan en maken hierbij gebruik van de ervaringen van andere gemeenten.
 • Inzetten op duurzaam openbaar vervoer in de regio Twente.
 • Stimuleren van bedrijven in Almelo en omgeving om energiemaatregelen te nemen, milieuvergunningen aanscherpen en hierop toezien en handhaven.
 • Stimuleren van particulieren in Almelo om energiemaatregelen te nemen.
 • Een groene leefomgeving door in te zetten op behoud van bomen in binnenstad en wijken, ruimte voor recreëren, stimuleren van gescheiden inzamelen, geen zwerfafval, tijdig ledigen van containers en adoptie van afvalbakken voor hondenpoep in wijken die behoefte hebben aan deze voorziening.
 • Initiatieven zoals het Natuurhus Almelo ondersteunen wij en streven naar realisatie in de raadsperiode 2018 – 2022.
 • Almelo draagt actief bij aan het realiseren van de landelijke doelstelling om uiterlijk in 2050 een circulaire economie (volledig hergebruik van grondstoffen) te hebben.
 • Afschaffen hondenbelasting. De belasting opbrengsten dienen ter bestrijding van de nadelige effecten van hondenbezit voor de samenleving. Zoals de inrichting van hondenuitlaatgebieden en handhaving van de regelgeving ter zaken. Dat gebeurt echter niet, dus de belasting dient te worden afgeschaft. Is inmiddels gerealiseerd.

Supplement verkiezingsprogramma:

 • T.a.v. de afvalstoffenheffing hanteert Democraten.Nu het principe van: de gebruiker betaalt.
 • Aan het vervullen van vacatures bij de gemeente wordt geen voorrang gegeven bij sollicitaties voor minderheden.
 • Inspraak in het beleid van de gemeente is voor iedere inwoner van Almelo gelijk. De gekozen volksvertegenwoordigers worden geacht het beleid te bepalen. Raadsleden betrekken in hun afweging bij de besluitvorming altijd de standpunten van inwoners, bewoners- en belangenorganisaties zoals als de Jongerenraad.
 • Nee, de inwoner om wie het gaat bepaalt zelf of zijn of haar gegevens aan wie
  beschikbaar worden gesteld. Niemand anders.
 • Samenwerken in Twente daar waar het bijdraagt aan snellere en betere oplossingen.
  Aan samenwerking die oplossingen vertragen en ondoorzichtig maken hebben wij geen behoefte. Samenwerking in Twente: zie het verkiezingsprogramma van Democraten.Nu.
 • Zelforganisatie van bewoners in wijken dient niet afhankelijk te zijn van de
  gemeentelijke overheid, ook niet op financieel gebied. De gemeente kan hen wel faciliteren.
 • Initiatieven zoals het Natuurhus Almelo ondersteunen wij en streven naar realisatie in de raadsperiode 2018 – 2022. Democraten.Nu vindt onderwijs en (natuur, cultuur) educatie heel belangrijk. Het Natuurhus kan daar een belangrijke rol in vervullen. Als daar extra geld voor nodig is, dan steunen wij dit van harte.
 • Democraten.Nu is groot voorstander van herbestemming van karakteristieke en of architectonisch interessante panden. Vaak gaat het om monumentale panden. Subsidiëring hangt af van de economische haalbaarheid van de herbestemming.
 • Duurzaamheid staat nu hoog op de agenda. Dat is ook nodig om überhaupt de
  klimaatdoelstellingen te halen. Alle beetjes helpen. Er kan bezuinigd worden op het budget als de exploitatie van projecten dat toelaat en onder de voorwaarden dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet in gevaar komen.
 • Startende ondernemingen moeten zelf kunnen voorzien in alle normale uitgaven. Wel kan de gemeentelijke overheid starters faciliteren, bijvoorbeeld door adequate- en snelle dienstverlening als het gaat om vergunningen. In algemene zin heeft de gemeente een faciliterende rol als het gaat om goede bereikbaarheid, heldere infrastructuur en een aantrekkelijke uitstraling van bedrijventerreinen.
 • Bij alle investeringen die de gemeente doet dient de energievoorziening state of the art te zijn. In die zin draagt de gemeente haar steentje bij. Democraten nu streeft ernaar dat Almelo in 2050 gas-loos is. Hiertoe sluiten we een convenant “fossielvrij bouwen”. Voor de overige punten wordt verwezen naar het verkiezingsprogramma 2018 – 2022.
  Democraten. Nu verbindt daar wel de voorwaarde aan dat plaatsing in combinatie met wonen buiten schot blijft. Plaatsing dient bij voorkeur op (grote) bedrijfsterreinen en langs snelwegen plaats te vinden.
 • Noaberschap is primair een zaak van mensen onderling. Het ligt dus meer in de lijn dat inwoners vormgeven aan noaberschap dan dat de overheid dit doet.
  Almelo beperkt zich tot de noodzakelijk opvang die voortvloeit uit de verplichtingen die worden opgelegd door de rijksoverheid.
 • Als een asielverzoek wordt afgewezen volgt uitzetting. De rijksoverheid dient daarvoor te zorgen. Zolang uitzetting niet heeft plaats gevonden komen deze mensen, uit humanitaire overwegingen, in aanmerking voor bed, bad en brood. Uitzetting blijft echter het parool.
 • De sluitingstijden schikken zich naar het veiligheidsbeleid in de gemeente.
 • Het afschaffen van hondenbelasting is per 2 november 2017 een feit en zal
  volledig zijn geeffectueerd in 2019. Democraten.Nu, LAS en de PVA legden
  hiervoor de basis met een gezamenlijk amendement op de begroting 2018.
 • Almelo is koploper praktijkgericht onderwijs. Daar zijn wij trots op want vakmensen hebben we nu en in de toekomst hard nodig. Het feit dat dit voornamelijk stoelt op MBO-vakonderwijs, sluit goed aan bij vormen van HBO-onderwijs die aansluiting heeft met de arbeidsmarkt.
  De gemeente heeft voldoende omhanden en wacht de resultaten af van experimenten die elders worden uitgevoerd.
 • Werk moet (beter)lonen dan niet werken. De bijstandsuitkering is bedoeld voor alsmen niet kan werken. In principe dient daar een tegenprestatie voor te worden geleverd, tenzij dat onmogelijk is.
 • Nee, dat is niet wenselijk. Arbeid moet lonen. Het verschil loon uit werken en uitkering moet niet kleiner worden gemaakt. Dat gebeurt al in het kader van het veiligheidsbeleid.
 • De politie moet hard ingrijpen bij grove overtredingen. Voor hard optreden bij kleine overtredingen is geen aanleiding. Daar komt bij dat de politie daar de mensen niet voor heeft. Wie kent niet het feit dat (veel) mensen geen aangifte meer doen omdat er toch niets mee gebeurt. Overigens zijn wij wel van mening dat de politie formatief op sterkte moet worden gebracht. Sterkte is nu nog onder de maat.
 • De binnenstad moet goed per auto bereikbaar zijn. Dat betekent niet dat overal auto’s in de binnenstad kunnen rijden. Almelo heeft baat bij een goed functionerende binnenstad, dat draagt bij aan de lokale economie. Goed bereikbare parkeervoorzieningen in de periferie van de binnenstad zijn daarom belangrijk.
 • Democraten.Nu is voor gratis parkeren in de binnenstad. Daarmee worden eventuele barrières om te gaan winkelen in de binnenstad, geslecht.
 • Daar waar fietsen in grote aantallen bijeenkomen, is het onderzoeken of daarvoor voorzieningen kunnen worden getroffen een goede zaak. In plaats van autoparkeerplaatsen is niet aan de orde.
 • De binnenstad moet niet autovrij worden. Daarvoor is geen noodzaak. Almelo is wat dat betreft niet vergelijkbaar met grote steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Den Haag. Goede bereikbaarheid van de binnenstad en waar mogelijk dicht bij de winkels is goed voor de lokale economie.
 • Ja, bevorderen dat er doorstroming komt op de woningmarkt.
 • Alle wettelijke mogelijkheden voor inspraak staan bewoners ter beschikking. Evenals de wettelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep. Daarnaast voorziet de invoering van de omgevingswet in het (meer)actief betrekken van bewoners bij de plannen. Daarmee zijn de mogelijkheden voor betrokkenheid maximaal.
 • De huidige voorwaarden voldoen. Opschalen betekent hogere kosten voor degemeente in het sociale domein, waarin de financiële tekorten en risico’s zich opstapelen. De (landelijke) tendens om zorg steeds bureaucratischer te maken moet worden doorbroken. De administratieve lasten mogen nooit belemmerend werken om te krijgen waarom het draait: goede zorg!Wij dagen experts die werkzaam zijn in de Almelose zorgsector uit om dit te bewerkstelligen!
 • Om vereenzaming en isolement te helpen voorkomen moet het verzorgingshuis(bejaardentehuis) in ere worden hersteld. We weten inmiddels dat de participatiewet en de eigen broek ophouden niet altijd het beoogde effect heeft en zelfs contraproductief uitwerkt. Democraten.Nu is van mening dat ouderen zelf moeten kunnen kiezen hoe en waar zij willen wonen. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven en activiteiten die ouderen in en betrokken houden bij de samenleving.
 • Dat de gemeente per definitie wijkcentra volledig financieren wijzen wij van de hand. Wel is cofinanciering door de gemeente een denkbare optie. Een en ander verschilt per situatie. Wijkcentra zijn sociale smeerpunten in de wijk. Ze allemaal sluiten is een brug te ver, maar ze allemaal openhouden wellicht ook. We moeten kijken naar behoefte en of ze nog wel voldoen aan deze tijd.
 • Alle vrijwilligers toetsen of hun werk betaald dient te worden is een goed voorbeeld waarom overheidsbemoeienis en bureaucratie moet worden tegengegaan. Wie betaald werk uitvoert moet daarvoor worden betaald.
 • Terugkeer van (gratis) schoolzwemmen in het basisonderwijs draagt bij aan de veiligheid van kinderen, later volwassenen, en stimuleert het actief meedoen aan sport.
 • Inzetten op een volwaardig zwembad-paradijs voor zowel zwemsport als recreatiesport. Het nieuwe zwembad zal moeten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid. Vanzelfsprekend zal er sprake moeten zijn van een verantwoorde investering. Voor de realisatie zien wij een belangrijke rol weggelegdvoor het sportbedrijf.

 Vastgesteld op 13 november 2017
De aanvullende alinea’s 44, 46 en 47 zijn vastgesteld op 8 januari 2018

 

Advertenties